TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Thông báo về việc triển khai kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử (2021-2022)

Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 chú ý thực hiện  đăng ký giảng viên hướng dẫn, đề tài (nếu có) trước 08h, ngày 08/1/2022.
Sinh viên nên đọc
1/ Kế hoạch hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp 2022
2/ Tham khảo định hướng của Giảng viên hướng dẫn
3/ Nếu có đề tài trước thì cần thảo luận vói giảng viên để có sự đồng ý.
4/ Link đăng ký đề tài KLTN và GVHD
----------
Bộ môn Thương mại điện tử

Đơn vị liên kết