TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Tài liệu môn Quản trị hệ thống thông tin

Bắt buộc

  1. Kenneth Laudon, ‘ Management Information Systems’’, 12th ed, Pearson, 2012

Sách tham khảo

  1. Marilyn Greenstei PhD and Miklos Vasarhelyi PhD, ‘Electronic commerce: Security, Risk Management, and Control’, 2002
  2. Darie and Watson, ‘Beginning ASP.NET 2.0 Ecommerce in C# 2005 from novice to professional’, 2007
  3. Marilyn Greenstein, Miklos Vasarhelyi, ‘Electronic commerce’, McGraw-Hill, 2002
  4. Efraim Turban, ‘Electronic Commerce: A managerial and social networks perspective’, Pearson, 2012
Đơn vị liên kết